میزبانی در باواریا !

EOL1
 • 100 مگابایت میزان فضا
 • 1 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
EOL2
 • 250 مگابایت میزان فضا
 • 2.5 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
EOL3
 • 500 مگابایت میزان فضا
 • 5 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
EOL4
 • 1000 مگابایت میزان فضا
 • 10 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
EOL5
 • 2000 مگابایت میزان فضا
 • 10 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
EOL6
 • 5000 مگابایت میزان فضا
 • 50 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
EOL7
 • 10000 مگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی