میزبانی وب لینوکس - ایران، تهران

IOL1
 • 100 مگابایت میزان فضا
 • 1 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
IOL2
 • 250 مگابایت میزان فضا
 • 2.5 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
IOL3
 • 500 مگابایت میزان فضا
 • 5 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
IOL4
 • 1000 مگابایت میزان فضا
 • 10 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
IOL5
 • 2000 مگابایت میزان فضا
 • 20 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
IOL6
 • 5000 مگابایت میزان فضا
 • 50 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
IOL7
 • 10000 مگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 5 تعداد دامنه قابل میزبانی