میزبانی وب لینوکس - نیویورک ، ایالات متحده

AOL1
 • 100 مگابایت میزان فضا
 • 1 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
AOL2
 • 250 مگابایت میزان فضا
 • 2.5 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
AOL3
 • 500 مگابایت میزان فضا
 • 5 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
AOL4
 • 1000 مگابایت میزان فضا
 • 10 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
AOL5
 • 2000 مگابایت میزان فضا
 • 20 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
AOL6
 • 5000 مگابایت میزان فضا
 • 50 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
AOL7
 • 10000 مگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
AOL8

میزان پهنای باند ماهانه نامحدود
۵دامنه قابل میزبانی

 • ۲۰۰۰۰ مگابایت میزان فضا